Uitnodiging Algemene Leden Vergadering d.d. 29 november 2018

Algemene Leden Vergadering Plaatselijk Belang Zuidbarge

Op donderdag 29 november 2018 vindt om 20.00 uur de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Zuidbarge plaats in Dorpshuis ’t Hoefijzer in zaal 1. Alle leden en geïnteresseerden zijn van harte welkom. Vanaf 19.45 uur is de zaal open.

Agenda:
1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken.
2. Notulen ledenvergadering van 23 november 2017 (kopie ter inzage in het dorpshuis en verder op onze website www.zuidbarge.nl).
3. Jaarverslag penningmeester.
4. Jaarverslag secretaris.
5. Jaarverslag Beheercommissie.
6. Financieel verslag Beheercommissie plus vaststelling begroting 2018-2019.
7. Geconsolideerde balans (BC+PB).
8. Verslag Kascommissie (dhr. Ton Reuvekamp en dhr. Henk van Bruggen).
9. Benoeming Kascommissielid; dhr. H. van Bruggen is aftredend.
10. Pauze
11. Bestuursverkiezing – aftredend is Jan Omvlee. Het bestuur stelt voor om dhr. Tiddo Mendelts in zijn plaats voor te dragen. Volgens art. 11 van de Statuten kunnen andere kandidaten zich aanmelden bij het bestuur tot een half uur voor aanvang van deze ALV met kandidaatstelling voorzien van handtekening van tenminste 10 leden.
12. Trekking en bekendmaking winnaar kleurplaat + prijsvraag in de dorpskrant 2018. Prijsuitreiking.
13. Actualiteiten waaronder Grijs en Groen en Verkeer.
14. Rondvraag.
15. Sluiting.

Namens het bestuur,

Ankie Hulst,
secretaris