Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 november 2017

notulen ALV 171123

Verslag Algemene Leden Vergadering “Plaatselijk Belang Zuidbarge”

23 november 2017; 20:00 uur
Dorpshuis ’t Hoefijzer’ te Zuidbarge
OPGERICHT 1948
Aanwezig 45 leden (incl. bestuur); zie presentielijst.

1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken.
Voorzitter Jan Omvlee opent om 20.04 uur de vergadering en heet allen welkom en in het bijzonder ons erelid Dina Meppelink, de gemeentelijke gebiedscoördinator Emmen Zuid Robert Riksten, wijkagent Bert Veenstra en de delegatie van D66 bestaande uit Karel Eggen en Lorenzo Dolfijn. Afmeldingen hebben we ontvangen van Gerald Mulder en Dick Mulder. De koffie zal gratis worden geschonken en de eerste consumptie na afloop van de vergadering is voor rekening van de penningmeester. Aan de aanwezige leden wordt verzocht om de presentielijst te tekenen.
Er zijn geen ingekomen stukken.
Aangezien de wijkagent maar tot en met de pauze aanwezig is, zullen in afwijking van de agenda, kwesties dienaangaande voor de pauze worden besproken.

2. Notulen van de ALV van 24 november 2016: De notulen hebben een jaar lang op de website gestaan. Er zijn geen op- of aanmerkingen en de notulen worden goedgekeurd.

3. Jaarverslag penningmeester: Willy Stuulen legt uit wat de diverse inkomsten en uitgaven in het afgelopen verenigingsjaar zijn geweest. De Inkomsten bestaan uit contributie, advertenties Dorpskrant, een onkostenvergoeding van de gemeente voor administratiekosten EOP Zuidbarge en het EOP budget. Dit laatste budget is bestemd voor infrastructuur en zaken die het dorp ten goede komen.
De uitgaven bestaan uit vergaderkosten, kosten secretariaat en website, bankkosten, Dorpskrant, representatiekosten, lief en leed, volleybaltoernooi, huisnummerpalen en diversen. De kosten van de Dorpskrant zijn dit jaar hoger omdat zowel de Dorpskrant van 2016 als die van 2017 in dit boekjaar zijn betaald. De betaling van de huisnummerpalen door de inwoners is in het vorige boekjaar verwerkt; in dit boekjaar de betaling van de leverancier. Het volleybaltoernooi is bekostigd uit een potje dat nog over is van de viering 650 jarig bestaan Zuidbarge. Daarnaast zijn dit jaar enkele activiteiten ondersteund zoals Sinterklaas, Superfeest, Carbidschieten en de Carbidloop.
De bankrekeningen van de ouderengroep en de seniorengroep vallen uit kosten- en efficiency-overwegingen onder Plaatselijk Belang. Ook de bankrekening van de historische werkgroep is om die redenen het afgelopen jaar geparkeerd bij Plaatselijk Belang. De verenigingen bankieren verder zelfstandig, hebben een eigen bestuur en kascontrole. Vandaar dat deze rekeningen niet in de totale cijfers zijn meegenomen. Plaatselijk Belang tracht deze verenigingen op individuele basis op deze wijze te ondersteunen.
Het saldo op de balans valt dit jaar lager uit dan vorig jaar. Dit heeft te maken met kosten betrekking hebbend op vorig jaar die pas in dit boekjaar zijn verwerkt.
Er zijn geen vragen vanuit de vergadering. De penningmeester wordt bedankt voor het vele werk.

4. Verslag secretaris: Het bestuursverslag over de periode 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2017 wordt door de Marjo Caenen voorgelezen. Vanuit de vergadering zijn er geen vragen of opmerkingen. Het jaarverslag zal ook op de website worden gepubliceerd.

5. Jaarverslag Beheercommissie: Gienus Hulst legt aan de aanwezige nieuwe inwoners uit dat de beheercommissie een commissie is die onder Plaatselijk Belang valt en zelfstandig het beheer van het Dorpshuis regelt. Daarna leest Gienus na het jaarverslag van de Beheercommissie voor zoals dit gepubliceerd is in de Dorpskrant. Er zijn geen vragen/opmerkingen bij het verslag.

6. Financieel verslag Beheercommissie: Bert Braamskamp licht de cijfers toe aan de hand van de volgende drie overzichten: de resultatenrekening, de eindbalans en de begroting voor het komend verenigingsjaar. Desgevraagd geeft Bert aan dat de energiekosten jaarlijks verminderen. De kosten van de modernisering van het Dorpshuis zijn in één keer afgeboekt, waardoor er een negatief resultaat is ontstaan. In de begroting 2017-2018 is een post bijzondere baten van € 1110,00 opgenomen. Dit zijn schenkingen van o.a. Plaatselijk Belang i.v.m. het 25 jaar bestaan van het Dorpshuis. Er zijn niet meer vragen en Bert wordt bedankt voor het vele werk. Vervolgens keurt de ledenvergadering de begroting voor het jaar 2017-2018 met algemene stemmen goed.

7. Geconsolideerde balans: m.a.w. de som van de beide balansen (Plaatselijk Belang plus Beheercommissie). Dit is noodzakelijk daar het bestuur van PB verantwoordelijk is voor het gehele reilen en zeilen van het Dorpshuis. De algemene reserve is door de investeringen in nieuw meubilair afgenomen. Hier zijn verder geen vragen over.

8. Verslag Kascommissie: De boeken van het dorpshuis zijn dit jaar gecontroleerd door de kascommissie bestaande uit Gerald Mulder en Henk van Bruggen. Henk doet verslag van de steekproefsgewijze controle die met beide penningmeesters in goede harmonie heeft plaats gevonden. Alles ziet er prima, goed verzorgd en zeer overzichtelijk uit. We mogen blij zijn met twee van die penningmeesters in Zuidbarge. De kascommissie adviseert dan ook de ledenvergadering dan ook om het bestuur en de penningmeesters décharge te verlenen. Dit advies wordt unaniem aangenomen en de kascommissie wordt hartelijk bedankt voor hun werkzaamheden.

9. Benoeming Kascommissielid: Aangezien Gerald Mulder aftredend is, wordt er een nieuw kascommissielid gezocht. Ton Reuvekamp meldt zich aan voor de komende 2 jaar.

10. Wijkagent: Onze wijkagent fiets regelmatig door Zuidbarge. Hij heeft een werkplek in de Valkenhof en heeft daar iedere dinsdagmiddag van 14.00-15.30 uur spreekuur. Voor andere momenten kan een afspraak worden gemaakt. Hij verzoekt om meldingen van burgers bij overlast of een vermoeden dat er iets niets pluis is. Alle extra oren en ogen op straat zijn welkom. Zuidbarge is een relatief rustige wijk. Momenteel is er wel een inbraakgolf in de ons omringende wijken. Desgevraagd geeft hij aan dat een whatsapp groep buurtpreventie zinvol is indien deze door de gebruikers ook alleen maar voor dit doel wordt gebruikt. Zodra het gebruik wordt uitgebreid met andere onderwerpen, verliezen veel deelnemers hun interesse en dan schiet je het doel voorbij. De beheerder van de whatsapp groep zou hier dan ook streng op moeten toezien. Ook moet ervoor worden gewaakt dat er geen heksenjacht ontstaat. Borden waarop wordt gewezen op een buurtpreventie app werken preventief. Tevens deelt de wijkagent mee dat het noodnummer 112 in tegenstelling tot vroeger niet meer alleen voor levensbedreigende situaties is maar ook gebruikt mag worden voor heterdaad situaties. In de meldkamer wordt een prioriteit aan de melding gegeven. Voor meldingen zonder prioriteit kan men telefoonnummer 0900-8844 bellen.
René de Vries is bereid een buurtpreventie app op te zetten onder telefoonnummer 0623681977 en als beheerder op te treden. Op het voorstel om dit een jaar te proberen wordt positief gereageerd. Belangstellenden kunnen zich via de app aanmelden bij René.
Voorgesteld wordt om de dorpsbewoners hierover te informeren door een briefje bij te voegen bij de uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie, die huis-aan-huis wordt verspreid. Ook zal er een vermelding van dit initiatief op de website plaatsvinden. Het plaatsen van borden wordt even opgeschort totdat duidelijk is hoeveel belangstelling er is voor dit initiatief en of het werkt.

11. Statutenwijziging: De formulering van het stemrecht voor leden zoals dit in de statuten is opgenomen, zou mogelijk in de toekomst tot problemen kunnen leiden. Al hoewel er zelden gebruik wordt gemaakt van het stemrecht, wil het bestuur dit punt toch aan de orde stellen. In Zuidbarge zijn gezinnen lid van Plaatselijk Belang. De contributie wordt ook per gezin geheven. In de tijd dat de statuten werden opgesteld was het zo dat alleen de vader als hoofd van het gezin naar de Algemene Leden Vergadering ging. Iedere aanwezige persoon had één stem (in feite dus één per gezin). Tegenwoordig wordt de vergadering vaak door meedere gezinsleden bezocht en bij stemming stemt iedere aanwezige persoon. Daarmee staat ook de weg open om bij meningsverschillen, door het meenemen van veel personen die dezelfde mening zijn toegedaan stemmen te mobiliseren en besluiten erdoor te krijgen, waar mogelijk de meerderheid van de betalende leden/gezinnen tegen is. Hoe gaan we hier mee om? Voorgesteld wordt dat er vanaf nu bij stemming één stem per betalend lid kan worden uitgebracht. Dit hoeft niet persé notarieel te worden vastgelegd. Vastlegging in deze notulen volstaat. De vergadering stemt hier unaniem mee in.

12. Pauze. (20:55 -21:10)

13. Bestuursverkiezing: Jan Omvlee is aftredend. Aangezien er nog geen opvolger is gevonden, is hij weer herkiesbaar. De vergadering stemt hiermee in. Marjo Caenen gaat verhuizen en treedt derhalve vroegtijdig af als secretaris. Jan bedankt haar voor haar inzet en roemt haar wijze van notuleren. Zij ontvangt een diner-bon alsmede een bloemetje. Ankie Hulst is bereid gevonden het secretariaat over te nemen. De vergadering gaat met deze benoeming akkoord.

14. Bekendmaking/prijsuitreiking prijsvraag 2017 Dorpskrant: Via een power point presentatie maakt Jan de juiste uitslag van de prijsvraag bekend. Voor de prijsvraag ontvingen we zes goede inzendingen. Via trekking ging de 1ste prijs naar Jannie en Klaas Nonkes, de 2e prijs naar Jan Haasken, de 3e prijs naar Henny en Jan Westerhof, de 4e prijs naar Riena en Jo Ziengs, de 5e prijs naar Dina en Luuk Meppelink en de 6e prijs naar Geert Rabbes. Alle inzenders ontvingen een fles wijn.

15. Actualiteiten:
a. Verkeer
In verband met de klachten/zorgen die zijn geuit over de snelheid waarmee op de Zuidbargerstraat wordt gereden, had het bestuur van Plaatselijk Belang het idee om verkeersremmers in de vorm van Smileys te gaan plaatsen. De kosten hiervan bedragen € 10.000,00. Wij hebben hiervoor aangeklopt bij de gemeente maar dit verzoek is afgewezen en moeten uit eigen EOP budget worden betaald. Gezien het totale budget dat we jaarlijks ontvangen, is dit bijna niet mogelijk. Bovendien is het EOP budget eigenlijk bedoeld voor andere zaken. Wij hebben hierover een brief gezonden aan B&W op 13 april 2017. Helaas is deze brief zoek geraakt op het gemeentehuis. Daarna hebben wij getracht een afspraak te maken met de wethouder voor Verkeer. Terugbelverzoeken werden niet nagekomen. Wij wilden deze kwestie aankaarten tijdens het geplande werkbezoek van de burgemeester op 21 september 2017, echter één week van te voren werd dit bezoek afgeblazen en verschoven naar 21 december 2017. Uiteindelijk is het nu toch gelukt om een afspraak met de wethouder van Verkeer in te plannen en wel op 1 december a.s.. Dan zullen we onze zorgen uiten en de voorgestelde maatregelen bespreken.
Karel Eggen (D66) geeft aan dat in Emmermeer Smileys in overleg met Veilig Verkeer Nederland zijn geplaatst. Hier is ook subsidie voor ontvangen. Hij adviseert om hierover contact op te nemen met de EOP Emmermeer. Tevens geeft hij aan dat het effect van de Smileys gigantisch is. Mensen gaan veel rustiger rijden.
Henk van Bruggen draagt als argumentatie richting de wethouder aan dat de Zuidbargerstraat een doorgaande weg is voor verkeer vanuit andere wijken naar centrum Emmen en niet alleen voor eigen inwoners. Hij is van mening dat de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen omdat de huidige maatregelen niet afdoende zijn. Ernst Plak geeft aan dat destijds is afgesproken dat mocht aantoonbaar zijn dat de gestelde doelen niet worden gehaald, dat dan aanvullende maatregelen zouden worden genomen. Doel was destijds om de snelheid terug te brengen van gemiddeld 70 naar gemiddeld 50. Bij de laatste tellingen (28 juni t/m 7juli 2016) bleek dit doel gehaald. Ook het doel “Afname zwaar verkeer” is gehaald. Ook het totale aantal voertuigen is sterk afgenomen.
Vastgesteld wordt dat ook de inwoners te hard rijden. De Zuidbargerstraat is ooit ook niet ingericht als 30km zone en nodigt daardoor uit tot harder rijden. Rudy Habing geeft aan dat als je een argument als gevaarlijk gebruikt, je moet kunnen onderbouwen waaruit dit gevaar dan bestaat. Zonder meting is het moeilijk in te schatten hoe hard een voertuig daadwerkelijk rijdt. Jan Omvlee geeft aan dat een afspraak met de wethouder van Verkeer een goede stap voorwaarts is. Wij zullen de discussie uit deze vergadering meenemen in die bespreking.
b. Fietsoversteek
De procedures voor het aanpassen van de fietsoversteek lopen. Er dient één boom te worden gekapt. Realisatie van de aanpassing staat nu gepland voor 2018.

c. Bladafval
Tot 15 december 2017 kan dit in de bermen tussen de bomen (niet tegen de bomen aan) worden gelegd en wordt dit opgehaald door de gemeente.
d. Rietlandenstraat
Ons verzoek tot opname in de strooiroute is weer afgewezen. Wij zoeken nu contact met EOP de Rietlanden om gezamenlijk een verzoek in te dienen. De Rietlandenstraat is aangelegd als verbeterde fietsroute naar het industrieterrein en veel scholieren en medewerkers van de EMCO maken hier gebruik van. Door de gebruikte materialen is de weg zeer glad in de winter.
e. Lief en leed
Verzocht wordt om Anneriet Duivenvoorden en Mieke Bos te blijven informeren omtrent ziektes, nieuwe inwoners etc.. Anneriet geeft aan dat zij het graag doet maar als er iemand is die dit ook graag zou willen doen, zij bereid is het stokje over te dragen. De vergadering geeft aan zeer blij te zijn met Anneriet en Mieke.

16. Rondvraag
– Robert Riksten vraagt of er locaties zijn die met oud en nieuw extra aandacht behoeven. Die zijn er niet.
– Petra Smit vraagt of de aanduiding Parkeerplaats Dorpshuis ook komend vanaf de brug goed zichtbaar kan worden aangebracht. Gienus Hulst neemt dit mee naar de beheercommissie.
– J. Dijkstra brengt de verlichting op de parkeerplaats ter sprake. De parkeerplaats is aangelegd door het Dorpshuis met geld van het Dorpshuis De bewoners van de huizen die later zijn geplaatst, mogen gebruik maken van de parkeerplaats. Vroeger was er een sensor die ervoor zorgde dat de verlichting ging branden. Nu wordt de verlichting bediend vanuit het Dorpshuis. De verlichting blijft branden tot 15 minuten nadat het Dorpshuis wordt gesloten. Oplossing zou zijn een extra lantaarnpaal maar het beleid van de gemeente is om vanwege het milieu zo weinig mogelijk licht te laten branden en dit is geen openbare parkeerplaats. De bewoners geven aan dat er overlast is zodra het donker wordt. Dit kan via de wijkagent bij de gemeente worden aangekaart.
– Petra Smit geeft aan dat er veel afval van schoolgaande jeugd in de berm terecht komt. Wij zouden voor het opruimen hiervan gebruik kunnen maken van de diensten van Buurtsupport. Als inwoners zullen we ook zelf proberen ons dorp zo schoon mogelijk te houden.
– Dinsdag 28 oktober 2017 is in het Dorpshuis een boekpresentatie van de geschiedenis van Den Oever, een heel oud dorp, gedeeltelijk grondgebied Zuidbarge.
– De huidige organisatie van de Carbidloop gaat er na 10 jaar mee stoppen. Indien andere inwoners deze organisatie willen overnemen kunnen zij contact opnemen met Theo Duivenvoorden en/of Gezienus Omvlee.

17. Sluiting:
De voorzitter nodigt iedereen uit om nog een borrel aan de bar te drinken en sluit hierbij de vergadering om 21:58 uur.

Voorzitter                              Secretaris