Molen 'Zeldenrust'
Jacoba Omvleepad 4
Zuidbarge
7825 TX Emmen
06-51 99 41 94

 

PRIVACYVERKLARING POLICY STICHTING MOLEN ZELDENRUST

Stichting Molen Zeldenrust hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar donateurs. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Molen Zeldenrust houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
  • De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens die wij minimaal nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren.

Als Stichting Molen Zeldenrust zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring hierover vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen, kan dat via de contactgegevens onder aan dit document.

VERSTREKKING AAN DERDEN
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met de overige partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons daarvoor schriftelijk toestemming geeft.

BINNEN DE E.U.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de E.U.

MINDERJARIGEN
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN
Stichting Molen Zeldenrust bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING
Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. Zo hebben wij bij voorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen die namens Stichting Molen Zeldenrust van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen.
  • Onze vrijwilligers die persoonsgegevens verwerken zijn ge´nstrueerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben ontvangen. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan hebt u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dat natuurlijk erg vervelend. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacybescherming.

VRAGEN
Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op. Jacoba Omvleepad 4, 7825 TX te Emmen. E-mail secretaris: jomvlee@hotmail.com.