Jaarverslag – Vereniging Plaatselijk Belang Zuidbarge

Periode 1 september 2018 – 31 augustus 2019

Geachte leden,

Allereerst staan we stil bij het overlijden van Jan Westerhof, Janny Zwiers, Jan Hummel, Gerard Niessen en Tjalling Heldring. We leven mee met de familie en direct betrokkenen.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 2018 is Jan Omvlee afgetreden. Hij heeft deze functie vervuld vanaf 2003! Tiddo Mendelts is bereid gevonden Jan op te volgen en hij wordt met algemene stemmen benoemd tot voorzitter van het bestuur van Plaatselijk Belang. De bestuurstaken zijn ongewijzigd gebleven.

Het bestuur heeft het afgelopen jaar zes keer vergaderd. Ook heeft het jaarlijkse overleg met de beheercommissie plaatsgevonden. Zoals gebruikelijk geef ik hierbij een overzicht van de besproken onderwerpen:

Grijs en groen

Overleg met de gemeente vindt plaats via het Uitvoeringsoverleg, hier worden bestaande en nieuwe zaken besproken en geagendeerd.

Het afgelopen jaar is overleg geweest tussen het bestuur en gemeentesecretaris over het nauwelijks nakomen van afspraken/toezeggingen. Dit heeft geresulteerd in een  rapport “Het leerproces Zuidbarge”. Hierin worden voorstellen gedaan zoals  het Ronde Tafel Overleg met 1 procescoördinator die alle info verzamelt en verwerkt en die contactpersoon is voor de bewoner; dossieropbouw; het aanleggen van een logboek (WikiEOPedia) voor EOP’s welke past bij de nieuwe dorps- en wijkgerichte aanpak en een nadere uitwerking van de gewenste rol van de gebiedscoördinator, die betrokken partijen en actoren probeert bij elkaar te brengen.

De volgende zaken zijn/worden uitgevoerd:

 • De brug is geschilderd. Wij hebben het verzoek ingediend om ook betonreparaties uit te voeren.
 • Aanbrengen van half-verharding (type padvast) 2e deel Eikenweg is gerealiseerd, op initiatief van de Gemeente. 2 x per jaar wordt er geschouwd en evt. hersteld. PB Zuidbarge wilde dit stuk op dezelfde manier verharden als het eerste stuk van de Eikenweg maar dit is volgens de gemeente niet mogelijk.
 • Compensatieplan boomkap zonder vergunning.
 • Het onderhoud van de jaagpaden en vissteigers is deels opgenomen in het bestek. Op ons voorstel van de herinrichting van de jaagpaden hebben we nog geen reactie mogen ontvangen.
 • Er is contact met het Waterschap en de Gemeente geweest over de grote hoeveelheid eendenkroos in het Oranjekanaal. Dit probleem kan voorlopig niet worden opgelost. De wil is er wel, maar de randvoorwaarden in het Oranjekanaal zijn te ideaal voor vorming van eendenkroos. Ook is er geen stroming. Weghalen is financieel niet haalbaar i.v.m. hele hoge kosten. Waterschap en Gemeente zullen dit probleem meenemen in een gezamenlijke memo en beleid.

Verkeer

 • Er zijn maatregelen genomen met betrekking tot de verkeersveiligheid o.a. 2 digitale verkeersremmers (de zogenaamde Smileys), afbeeldingen van 30 km. op straat en herhalingsborden 30  km.
 • Aanpassing fietsoversteek is gerealiseerd. Er zullen nog beukenhaagjes met draad er tussen langs het fietspad geplaatst worden.
 • De gemeente bekijkt de mogelijkheid om de Rietlandenstraat op te nemen in de strooiroute.

Het EOP budget

 • Wij ontvangen dezegemeentelijke toelage om kosten aangaande Zuidbarge, waarin de gemeente niet voorziet, te kunnen betalen. Dit kunnen specifieke wensen van Zuidbarge zijn, maar ook een bijdrage in goed onderhoud of een steuntje in de rug voor goede initiatieven vanuit onze gemeenschap.
  Het totale budget van alle EOP’s wordt voor een periode van 3 jaar vastgesteld. Wij zitten nu in de periode 2018 t/m 2020. Vanaf 2019 vindt er een verlaging van het reguliere EOP-budget plaats.
 • De EOP’s kunnen hetgeen zij overhouden over meerdere jaren sparen. In dit kader hebben wij over het afgelopen jaar weer € 3.863,00 geoormerkt als reservering voor verharding laatste deel Eikenweg en de fietsoversteek. De totale reservering uit voorgaande jaren bedraagt € 17.510.
  Doordat de Gemeente onverwacht vorig jaar uit eigen middelen het laatste deel van de Eikenweg heeft aangepakt, hebben wij het gehele bedrag laten oormerken voor de fietsoversteek en verkeersveiligheid.
 • In het afgelopen jaar hebben wij een financiële bijdrage verstrekt voor het ondersteunen van een aantal activiteiten zoals Kerstbelevingstocht, Sinterklaasfeest en het 70-jarig Oranjefeest.

Verder zijn er nog een aantal zaken besproken, zoals:

 • De komst van Kentucky Fried Chicken langs de Rondweg ter hoogte van Zuidbarge.
 • Mogelijkheid van een AED in Zuidbarge.
 • Het werkbezoek van de burgermeester en wethouder aan Zuidbarge d.d. 27 mei 2019.
 • Keuringen electra in het dorpshuis.
 • De processierups.
 • Verzoek tot aanschaf tablets t.b.v. streaming muziek geluidssets Zuidbarge.

Lief en Leed

Zoals ook voorgaande jaren het geval hebben Mieke Bos en Anneriet Duivenvoorden namens het Plaatselijk Belang alle jarige 80-plussers, jubilarissen (vanaf 60 jr. getrouwd), zieken en nieuwe inwoners een bezoekje gebracht met een bloemetje.
Onze hartelijke dank hiervoor.

Dorspkrant

Alle bewoners van Zuidbarge hebben eind augustus weer de dorpskrant mogen ontvangen.

Voor zo ver de belangrijkste onderwerpen die het afgelopen jaar onze aandacht hebben gehad.

Rest mij iedereen, namens het bestuur van onze vereniging, een goed verenigingsjaar toe te wensen.

Ankie Hulst, secretaris PB Zuidbarge

Emmen, november 2019