Jaarverslag secretaris PB Zuidbarge 2017 – 2018

Jaarverslag – Vereniging Plaatselijk Belang Zuidbarge
Periode 1 september 2017 – 31 augustus 2018

Geachte leden,

Allereerst staan we stil bij het overlijden van Sandra Bakker, Charles Bolsenbroek, Arend Drenthen en Fokke de Graaf. We leven mee met de familie en direct betrokkenen.

Tijdens de algemene leden vergadering van 2017 is Marjo Caenen afgetreden i.v.m. haar verhuizing. Ankie Hulst is bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur en het secretariaat over te nemen. Zij wordt met algemene stemmen gekozen in het bestuur. De bestuurstaken zijn verder ongewijzigd gebleven. Het bestuur heeft het afgelopen jaar zes keer vergaderd. Ook heeft het jaarlijkse overleg met de beheercommissie plaatsgevonden. Zoals gebruikelijk geef ik hierbij een overzicht van de besproken onderwerpen:

Grijs en groen
Overleg met de gemeente vindt plaats via het Uitvoeringsoverleg, hier worden bestaande en nieuwe zaken besproken en geagendeerd. De gemeente komt de afspraken/toezeggingen echter nauwelijks na. Hierover is overleg gaande tussen het bestuur en de gemeentesecretaris. Bewoners kunnen ook zelf hun opmerkingen/
klachten doorgeven aan de gemeente, hetgeen meer zoden aan de dijk blijkt te zetten. De volgende zaken zijn/worden uitgevoerd:
• Het onderhoud van de jaagpaden en vissteigers wordt opgenomen in het bestek.
• Het groenonderhoud bij de bruggen zal 2x per jaar plaatsvinden.
• Beschadigde bermen en beukenhagen n.a.v. nieuwbouw Zuidbargerstraat zijn hersteld en/of opnieuw ingepland.
• Onderhoud Talud dierenbegraafplaats blijft ongewijzigd.
• Verharding 2e deel Eikenweg is gerealiseerd.
• Deklaag fietsbrug Achter de Smidse/Oranjekanaal wordt aangepakt.
• Gemeente bekijkt de mogelijkheden om een voetpad te maken van de Landweg.
• Er is contact met het Waterschap en de Gemeente over de grote hoeveelheid eendenkroos in het Oranjekanaal.
• De brug krijgt een onderhoudsbeurt en wordt geschilderd.

Verkeer
• Momenteel worden alle procedures m.b.t. de aanpassing fietsoversteek gevolgd die noodzakelijk zijn om dit zo spoedig mogelijk in gang te zetten. Vanuit de Gemeente zal een voorlichtingsmoment in het dorpshuis worden georganiseerd.
• Er is een voorstel aan de gemeente gestuurd met betrekking tot de verkeersveiligheid en o.a. een verzoek om digitale verkeersremmers, de zogenaamde Smileys, te plaatsen en afbeeldingen van 30 km. op straat.
• De gemeente bekijkt de mogelijkheid om de Rietlandenstraat op te nemen in de strooiroute.

Het EOP budget
• Wij ontvangen deze gemeentelijke toelage om kosten aangaande Zuidbarge, waarin de gemeente niet voorziet, te kunnen betalen. Dit kunnen specifieke wensen van Zuidbarge zijn, maar ook een bijdrage in goed onderhoud of een steuntje in de rug voor goede initiatieven vanuit onze gemeenschap.
Het totale budget van alle EOP’s wordt voor een periode van 3 jaar vastgesteld. Wij zitten nu in de periode 2018 t/m 2020. Vanaf 2019 vindt er een verlaging van het reguliere EOP-budget plaats.
• De EOP’s kunnen hetgeen zij overhouden over meerdere jaren sparen. In dit kader hebben wij over het afgelopen jaar weer € 3.863,00 geoormerkt als reservering voor verharding laatste deel Eikenweg (is inmiddels gerealiseerd en betaald door de Gemeente) en snelheidsbeperkende maatregelen. Inmiddels bedraagt de totale reservering uit voorgaande jaren € 17.510,–
• De commissie Landelijke Boerenfair heeft via Plaatselijk Belang tijdelijk een eigen rekening geopend. Deze is inmiddels weer beëindigd.
• In het afgelopen jaar hebben wij een financiële bijdrage verstrekt aan een aantal verenigingen, bestemd voor diverse activiteiten zoals Superfeest, Landelijke Boerenfair, Oranjefeest, pietenpakken/sinterklaasbaard.

Verder zijn er nog een aantal zaken besproken, zoals:
• Het werkbezoek van de burgermeester en wethouder aan Zuidbarge d.d. 21.12.17.
• De komst van Kentucky Fried Chicken langs de Rondweg ter hoogte van Zuidbarge.
• Automatische incasso contributie lidmaatschap Plaatselijk Belang.
• Mogelijkheden inzet uren van het Buurtsupport.
• Het opzetten van de WhatsApp-groep Buurtpreventie Zuidbarge en het plaatsen van de ”Attentie Buurtpreventie” bordjes.
• Met ingang van 25 mei ’18 geldt een protocol Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacywet). Dit staat vermeld op onze website.

Lief en Leed
Zoals ook voorgaande jaren het geval hebben Mieke Bos en Anneriet van Duivenbode namens het Plaatselijk Belang alle jarige 80-plussers, jubilarissen, zieken en nieuwe inwoners een bezoekje gebracht. Onze hartelijke dank hiervoor.

Alle bewoners van Zuidbarge hebben eind augustus weer de dorpskrant mogen ontvangen.

Voor zo ver de belangrijkste onderwerpen die het afgelopen jaar onze aandacht hebben gehad.
Rest mij u, namens het bestuur van onze vereniging, een goed verenigingsjaar toe te wensen.

Ankie Hulst, secretaris PB Zuidbarge
Emmen, 29 november 2018