Jaarverslag secretariaat 2016/2017

Jaarverslag – Vereniging Plaatselijk Belang Zuidbarge

Periode 1 september 2016 – 31 augustus 2017

 

 

Geachte leden,

 

 

Allereerst willen we stil staan bij het overlijden in de afgelopen periode van de heer Jan Zwagerman, de heer Piet ter Horst en de heer Henk Kalteren. Wij leven mee met de direct betrokkenen.

 

Tijdens de algemene leden vergadering van 2016 is de heer Ernst Plak uitgetreden uit het bestuur. Mevrouw Willy Stuulen is bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur en het penningmeesterschap over te nemen. Zij wordt met algemene stemmen gekozen in het bestuur.  De bestuurstaken zijn verder ongewijzigd gebleven. Het bestuur heeft het afgelopen jaar vijf keer vergaderd. Ook heeft het jaarlijkse overleg met de beheercommissie plaatsgevonden. Zoals gebruikelijk geef ik hierbij een overzicht van de besproken onderwerpen:

 

Grijs en groen

Overleg met de gemeente vindt plaats via het Uitvoeringsoverleg, hier worden bestaande en nieuwe zaken besproken en geagendeerd. De gemeente komt de afspraken/toezeggingen echter nauwelijks na.  Bewoners kunnen ook zelf hun opmerkingen/klachten doorgeven aan de gemeente, hetgeen meer zoden aan de dijk blijkt te zetten. De volgende zaken zijn/worden uitgevoerd:

 • Het bladafval kan tot 15 december in de berm worden gelegd. Daarna wordt het niet meer opgehaald door de gemeente.
 • De fietsbrug aan het Oranjekanaal is gerepareerd.
 • Vanaf 2017 worden alle bermen in Zuidbarge intensief gemaaid.
 • De jaagpaden langs het Oranjekanaal laat men deels begroeien en worden voor een deel in de originele staat ingericht door de gemeente.
 • Area zal de straatkolken op de parkeerplaats bij het Dorpshuis jaarlijks schoonmaken.
 • Bij het Trafohuisje aan het begin van de Zuidbargerstraat, is een Wadi aangelegd.

 

Lopende zaken:

 • aanpassing fietsoversteek
 • verharden 2e deel Eikenweg
 • reparatiewerkzaamheden wegdek Zuidbargerstraat.
 • Het herplanten van bomen bij de molen loopt verder via de contacten van de gezamenlijke molens met B&W.

 

Verkeer

 • Voor de aanpassing van de fietsoversteek waar in de bijzondere ledenvergadering toe is besloten, hebben wij een offerte ontvangen. De kosten bedragen €15.500,00 . De gemeente is bereid hiervan 50% voor haar rekening te nemen. Momenteel worden alle procedures gevolgd die noodzakelijk zijn om deze aanpassing in gang te zetten. Uitvoering was gepland in 2017 maar dit kan door de te volgen procedures langer gaan duren.
 • Ons verzoek om de Rietlandenstraat op te nemen in de strooiroute van de gemeente is wederom afgewezen. Na de evaluatie van het afgelopen seizoen kunnen wij een nieuw verzoek indienen, hetgeen we nu in samenwerking met de Rietlanden willen proberen te doen.
 • Er is een brief aan de gemeente gestuurd met betrekking tot de verkeersveiligheid en o.a. een verzoek om digitale verkeersremmers, de zogenaamde Smileys, te plaatsen. Uiteindelijk hebben wij bericht ontvangen dat de kosten voor verkeersremmers voor eigen rekening zijn. Deze kosten bedragen ca. € 10.000,00. Wij zijn hierover nog in overleg met de wethouder van verkeer.

 

Het EOP budget

 • Wij ontvangen deze gemeentelijke subsidie om initiatieven in onze gemeenschap te ondersteunen. Het budget van de EOP’s wordt voor een periode van 3 jaar vastgesteld. De  EOP’s kunnen van hetgeen zij overhouden van dit budget, over meerdere jaren gaan sparen. In dit kader hebben wij over het afgelopen jaar weer € 2.500,00 geoormerkt als reservering voor verharding laatste deel Eikenweg. Inmiddels bedraagt de totale reservering voor dit project €18.500,00.
 • De ouderengroep heeft via Plaatselijk Belang een eigen rekening geopend.
 • Wij hebben getracht om vanuit het stimuleringsfonds van de gemeente een vergoeding te ontvangen voor het nieuwe meubilair van het Dorpshuis. Helaas is dit verzoek afgewezen.
 • In het afgelopen jaar hebben wij een financiële bijdrage verstrekt aan diverse activiteiten zoals Carbidloop, Carbidschieten, Superfeest en 25 jarig bestaan Dorpshuis.

 

Verder zijn er nog een aantal zaken besproken, zoals:

 • de vernieuwing van de Dorpskrant
 • lichtvervuiling op het Drakaterrein
 • het verlichten van een plek in Zuidbarge tijdens de feestdagen
 • de komst van kentucky Fried Chicken langs de Rondweg ter hoogte van Zuidbarge.

 

Lief en Leed

Het bestuur bedankt Mieke Bos en Anneriet Duivenvoorden voor de vele bezoekjes die ze namens ons, aan de jarige 80-plussers, jubilarissen, zieken en nieuwe inwoners brengen en altijd vergezeld van een glimlach en een attentie.

 

We hebben kerstattenties rondgebracht bij een aantal vrijwilligers en hebben contact gehad met onze wijkagent, dhr. Bert Veenstra o.a. over vandalisme/hangjongeren hetgeen zo af en toe de kop op steekt in Zuidbarge.

 

En als laatste is dit jaar de Dorpskrant in een nieuwe layout uitgegeven en eind augustus bij iedereen in de bus gedaan.

 

Dit zijn zo’n beetje de belangrijkste onderwerpen geweest die het afgelopen jaar onze aandacht hebben gehad. Afsluitend wens ik u, namens het bestuur van onze vereniging een goed verenigingsjaar toe en ik dank u voor uw aandacht.

 

Marjo Caenen, Secretaris PB Zuidbarge,

Emmen, 23 november 2017