Gymnastiek en volleybal

Waar staan wij voor?
De vereniging richt zich op zowel de jeugd als op volwassenen. Steeds staat het gezond en sportief bezig zijn voorop, waarbij ook gezelligheid niet vergeten mag worden. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat sporten betaalbaar blijft en we proberen daarom de contributie zo laag mogelijk te houden.
Wij vinden dat u zich thuis moet voelen bij de vereniging. Voor kinderen is het heel belangrijk dat zij echt plezier hebben in de beoefening van hun sport. Dat betekent voor hen vaak dat er ook een vriendje of vriendinnetje op de club moet zitten. Daarom mag iedereen eerst een paar keer gratis meedoen om de sfeer te proeven en te kijken of het bevalt. Wel graag vooraf met de leiding overleggen wanneer een proefles gevolgd kan worden. Ook hebben we graag dat een ouder of andere begeleider tijdens de proefles aanwezig is in de zaal.

Voor kinderen:
De vereniging verzorgt op een moderne wijze gymnastieklessen voor kinderen. Daarbij ligt de aandacht vooral op het gezond bewegen en bezig zijn. In de jongste groepen ligt de nadruk op spel en beweging en het ontwikkelen van hun motoriek. Vanaf groep 3 proberen we door een beloningssysteem kinderen te motiveren om steeds beter te presteren. Gedurende de lessen kunnen kinderen hun vorderingen tonen en een diploma verdienen dat aan het einde van het seizoen wordt uitgereikt.
Eén keer per jaar wordt voor alle groepen een Openbare Les gehouden waarbij de ouders kunnen zien wat hun kinderen zoal doen in dat uur gym. Als het zover is wordt u door ons uitgenodigd.
De lessen worden op vrijdagmiddag gegeven door Karin Keesman (tel 619160) en op maandagavond door Mirjam Kip (tel 677248).

Peuter en kleutergym. 3 tot 5 jaar vrijdag 15.30 – 16.15 uur.
Jongens en meisjes gym. 5 en 6 jaar vrijdag 16.15 – 17.15 uur.
Jongens en meisjes gym. 6 en 7 jaar vrijdag 17.15 – 18.15 uur.
Jongens en meisjes gym. 8, 9 en 10 jaar maandag 18.30 – 19.30 uur.
Jongens en meisjes gym. 11 jaar en ouder maandag 19.30 – 20.30 uur.

De leeftijdsgrenzen kunnen in verband met de samenstelling van de groepen iets afwijken.

Aanwezigheid van ouders in de kleedruimte:
Alleen de ouders van de kinderen in de groepen 1, 2 en 3 mogen aanwezig zijn in de kleedkamer om te helpen bij het omkleden en/of douchen van hun kind. De ouders van de kinderen in de groepen 4 en 5 hebben geen toegang tot de kleedkamer. Het bestuur acht deze kinderen oud genoeg om zelfstandig om te kleden en te douchen.

Andere aandachtspunten:
We vragen u en de kinderen om de gymzaal alleen te betreden met schoenen die alleen hiervoor gebruikt worden (of op kousen of blootsvoets).
Wij verzoeken u om afwezigheid van uw kind in de les ten gevolge van ziekte of blessure telefonisch aan de leiding door te geven (telefoonnummers zie boven). Ook graag in geval van regelmatige afwezigheid.
Omdat het erg belangrijk is dat kinderen zich thuis voelen in een groep mogen ze enkele keren gratis mee-gymmen, daarna vragen wij u het bijgaande aanmeldingsformulier in te vullen en bij de leiding in te leveren.
Contributie per 1 januari 2010: € 30,= per kwartaal, inschrijfgeld € 9,=.
Aan het begin van het seizoen ontvangt u een brief waarin aanvangstijden, groepsindeling en welke vrijdagen buiten de schoolvakanties om uitvallen.

Voor volwassenen:

Bij de volwassenen richten wij ons op iedereen die graag gezond wil bewegen. Wij bieden aan:

  • Bewegen op muziek (BOMmen) o.l.v. mw. Inge Kleijberg, en
  • recreatief volleyballen o.l.v. mw. Piet Sturre, waarbij op techniek wordt geoefend en een paar sets worden gespeeld. Bij voldoende belangstelling is het mogelijk om mee te doen met een volleybalcompetitie voor recreanten.

Andere vormen van bewegen zijn, bij voldoende belangstelling, bespreekbaar. Ook voor heren.

Ons motto is:

“Gezond bewegen en gezellig bezig zijn”

Damesvolleybal maandag 19.30 – 21.00 uur.
Bewegen op muziek / Aerobics dinsdag 20.00 – 21.00 uur.

Een paar aandachtspunten:
We vragen u om de gymzaal alleen te betreden met speciale zaalschoenen (of op kousen/blootsvoets).
Omdat het belangrijk is dat u zich thuis voelt bij onze vereniging en de lessen leuk vindt, mag u enkele keren gratis meedoen. Daarna vragen wij u een aanmeldingsformulier in te vullen en bij de leiding in te leveren.
Contributie per 1 januari 2010: € 42,= per kwartaal, inschrijfgeld € 12,=.
Tijdens de basisschoolvakanties is er voor geen enkele groep les.

Het bestuur:

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter Toon van Roosmalen 630261
Secretaris Roelof de Haan 551895
Penningmeester Wiebe Bosman 630076
Contacten BOMmen Janna Tiel en Anke de Vries
Contact Volleybal Janna Tiel 630782
Contact Jeugd Annette Brookman 634193
Notuliste Anke de Vries 631749

Wij vergaderen gemiddeld één keer in de 6 weken op donderdagavond in het dorpshuis ’t Hoefijzer in Zuidbarge. De bestuursvergaderingen zijn openbaar, tenzij anders vermeld.
Elk jaar in februari/maart wordt, ook in het dorpshuis, de jaarvergadering gehouden. De uitnodiging en agenda hiervoor ontvangt u circa vier weken van tevoren terwijl de bijbehorende stukken op aanvraag ver-krijgbaar zijn bij de secretaris. Wij willen een open vereniging zijn, waar de inbreng van zowel de leden, als de ouders van onze jeugdleden, gewaardeerd wordt. Wij nodigen u dan ook uit bij deze vergaderingen aanwezig te zijn en het bestuur te ondersteunen met uw mening en ideeën.
Maar u mag ons altijd met uw wensen en ideeën bellen of mailen.

Emmen, november 2009

Tenslotte iets over de historie:
De Gymnastiekvereniging Zuidbarge is opgericht op 23 mei 1953 te Zuidbarge.
Na eerst een aantal jaren gebruik te hebben gemaakt van een leslokaal in de openbare lagere school “Het Hoefijzer” (nu dorpshuis) in Zuidbarge, kreeg de vereniging vanaf 1963 de be-schikking over een gymnastieklokaal naast de openbare school, ook in Zuidbarge.
In 1971 vindt daar voor het eerst een uitvoering plaats, daarvoor werd er regelmatig een sportdag op het veld bij de school georganiseerd. In die tijd wordt ook wel eens samen met de Oranje Vereniging een brasserie georganiseerd.
In 1984 wordt een tweede herenvolleybalgroep gevormd en in 1985 verhuist deze groep naar de gymnastiekzaal aan de Stroetweg in Noordbarge
Hoewel er in 1987 in de bestuursvergaderingen al wordt gesproken over een gymnastiekzaal in de Rietlanden duurt het nog tot augustus 1990 voordat de eerste lessen worden verzorgt in de gymnastiekzalen aan het Valkenveld, bij het winkelcentrum, in de Rietlanden.
Sinds 1 september 1990 zijn we lid van de KNGU.