ALV Plaatselijk Belang Zuidbarge d.d. 29 november 2018

Verslag ALV “Plaatselijk Belang Zuidbarge” d.d. 29 november 2018; 20.00 uur

Dorpshuis ’t Hoefijzer’ te Zuidbarge

OPGERICHT 1948

Aanwezig 35 leden (incl. bestuur); zie presentielijst.

  1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken.

Voorzitter Jan Omvlee opent om 20.00 uur de vergadering en heet allen welkom, in het bijzonder de gemeentelijke gebiedscoördinator Emmen Zuid Robert Riksten, wijkagent Bert Veenstra en de delegatie van D66 bestaande uit Dirk van Klinken en Carmen Hoogeveen. Afmeldingen hebben we ontvangen van ons erelid Dina Meppelink, Ronald Mentink, Wim Wessels, VVD, PvdA, CDA en 50+. De aanwezige leden worden verzocht de presentielijst te tekenen.

Er zijn geen ingekomen stukken

2. Notulen van de ALV van 23 november 2017.

De notulen hebben op de website gestaan. Er zijn geen op- of aanmerkingen en de notulen worden goedgekeurd.

3. Jaarverslag penningmeester.

Willy Stuulen legt uit wat de diverse inkomsten en uitgaven in het afgelopen verenigingsjaar zijn geweest. De inkomsten bestaan uit contributie, advertenties dorpskrant, een onkostenvergoeding van de gemeente voor administratiekosten EOP Zuidbarge en het EOP budget. Dit laatste budget is bestemd voor infrastructuur en zaken die het dorp ten goede komen.

De uitgaven bestaan uit vergaderkosten, kosten secretariaat en website, bankkosten, dorpskrant, representatiekosten, lief en leed, volleybaltoernooi en diversen.

De kosten van de dorpskrant zijn in oktober betaald en vallen dus nog buiten dit boekjaar. Het volleybaltoernooi is bekostigd uit een potje dat nog over is van de viering 650 jarig bestaan Zuidbarge. Daarnaast zijn dit jaar enkele activiteiten ondersteund zoals Sinterklaas, Koningsdag, Superfeest en Landelijke Boerenfair.

De bankrekeningen van de ouderengroep, de seniorengroep en historische werkgroep vallen uit kosten- en efficëncy-overwegingen onder Plaatselijk Belang. Ook de tijdelijke bankrekening van de Landelijke Boerenfair is om die redenen het afgelopen jaar geparkeerd bij Plaatselijk Belang. De verenigingen bankieren verder zelfstandig, hebben een eigen bestuur en kascontrole. Vandaar dat deze rekeningen niet in de totale cijfers zijn meegenomen. Plaatselijk Belang tracht deze verenigingen op individuele basis op deze wijze te ondersteunen.

Er zijn geen vragen vanuit de vergadering. De penningmeester wordt bedankt voor het vele werk.

  1. Verslag secretaris.

Het jaarverslag over de periode 1 september 2017 tot en met 31 augustus 2018 wordt door Ankie Hulst voorgelezen. Vanuit de vergadering zijn er geen vragen of opmerkingen. Het jaarverslag zal ook op de website worden gepubliceerd.

  1. Jaarverslag Beheercommissie.

Coby Brinkers leest het jaarverslag van de Beheercommissie voor, zoals dit gepubliceerd is in de dorpskrant. Er zijn geen vragen/opmerkingen bij het verslag.

  1. Financieel verslag Beheercommissie: Bert Braamskamp licht de cijfers toe aan de hand van de volgende overzichten: de resultatenrekening (met diverse grootboekrekeningen), de eindbalans (per 31.8.2018), de begroting 2018-2019 en de werkelijke cijfers over 2017-2018.

Desgevraagd geeft Bert aan dat de extra inventaris onder ‘kosten’ valt. Er zijn geen vragen meer en Bert wordt bedankt voor het vele werk. Vervolgens wordt de begroting voor het jaar 2018-2019 goedgekeurd.

  1. Verslag Kascommissie.

De boeken van het dorpshuis zijn dit jaar gecontroleerd door de kascommissie bestaande uit Henk van Bruggen en Ton Reuvekamp. Er wordt verslag gedaan van de steekproefsgewijze controle die met beide penningmeesters in goede harmonie heeft plaats gevonden. Alles ziet er prima en goed verzorgd uit en zeer overzichtelijk. De kascommissie adviseert de ledenvergadering dan ook om het bestuur en de penningmeesters décharge te verlenen. Dit advies wordt unaniem aangenomen en de kascommissie wordt hartelijk bedankt voor hun werkzaamheden.

8.  Benoeming Kascommissielid.

Aangezien Henk van Bruggen aftredend is, wordt er een nieuw kascommissielid gezocht. Ilse Lotterman wordt benoemd als opvolger voor de komende 2 jaar.

9. Geconsolideerde balans.

De geconsolideerde balans bestaat uit de som van de balansen van het Plaatselijk Belang en de Beheercommissie. Dit is noodzakelijk omdat het bestuur van Plaatselijk Belang verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van het dorpshuis.

Hier zijn geen op- of aanmerkingen over.

10. Bestuursverkiezing.

Jan Omvlee is aftredend. Het bestuur draagt Tiddo Mendelts in zijn plaats voor. Volgens art. 11 van de statuten kunnen andere kandidaten zich aanmelden bij het bestuur tot een half uur voor aanvang van deze vergadering, met kandidaatstelling voorzien van handtekening van tenminste 10 leden. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt en Tiddo Mendelts wordt met algemene stemmen benoemd tot voorzitter van het bestuur van Plaatselijk Belang.

Tiddo maakt gebruik van de gelegenheid om alle aanwezigen te bedanken voor hun vertrouwen in hem.

Aan het eind van deze vergadering zal bij het overdragen van de voorzittershamer uitgebreid aandacht worden besteed aan het vertrek van Jan.

11. Bekendmaking/prijsuitreiking winnaar kleurplaat en prijsvraag in de dorpskrant 2018.

Twee kinderen hebben de kleurplaat ingeleverd (kleindochter van Jan en Hennie Westerhof en de zoon van René de Vries). Beide kinderen zullen een presentje ontvangen.

Via een power point presentatie maakt Jan de juiste uitslag van de prijsvraag bekend. Voor de prijsvraag ontvingen we twee inzendingen: Jan Westerhof en Jo Ziengs. De prijsvraag bleek wat moeilijker dan verwacht en beide inzenders hadden dan ook resp. 2 en 4 antwoorden fout. Zij ontvangen een fles wijn.

12. Pauze

13. Actualiteiten

a. Verkeer

Er wordt gewerkt aan verkeersremmende maatregelen. Uitgangspunt hierbij is dat de 30 km. borden niet goed genoeg zichtbaar zijn. PB heeft een aantal voorstellen gedaan richting de Gemeente zoals op diverse plekken op het wegdek 30 km. schilderen; bij de wegversmalling boven op het bord van 30 km. ‘herhaling’ plaatsen; 1 ‘smiley-bord’ plaatsen en laten rouleren per 2/3 maanden (Zuidbargerstraat/Rietlandenstraat). Doel is minder hard rijden.
N.a.v. bovenstaande merkt een bewoner op te zijn bedreigd door bestuurders van 4 auto’s, die iedere dag keihard over de straat rijden. Heeft via het algemene nummer hierover contact gezocht met de Gemeente zonder resultaat. De wijkagent zal dit verder oppakken

b. Fietsoversteek

Het voorstel van een schuine fietsoversteek 2 jaar geleden, welke in de ALV is goedgekeurd, bleek bij nader inzien niet de meest veilige oplossing te zijn en is on hold gezet. Het wordt nu een haakse overgang met meer dwingende maatregelen voor de fietsers om over te steken. De reconstructie gaat binnenkort van start. Gevraagd wordt of er ook een bord geplaatst kan worden dat het verboden is om aan de andere kant te fietsen. Dit wordt meegenomen naar de Gemeente. De rechte oversteek blijkt goedkoper te zijn dan het voorstel voorheen waardoor er geld besteed kan worden aan andere maatregelen. De Gemeente heeft toegezegd een inloopmoment te organiseren voor betrokkenen om dit plan toe te lichten.

c. Oranjekanaal

Er is sprake van veel eendenkroos. PB heeft overleg met de Gemeente en het Waterschap. De oplossing is niet eenvoudig. Robert Riksten merkt op dat vanuit de Gemeente overleg is met het Waterschap, niet alleen over het eendenkroos maar ook over de jaagpaden. Dit hangt veel met elkaar samen. Het is de bedoeling om in gezamenlijkheid en in overleg met de EOP hier aandacht aan te besteden. Tot nu toe is het alleen symptoombestrijding geweest.
Twee jaar geleden heeft PB een voorstel gehad voor de inrichting van de jaagpaden. Dit is vervolgens niet door de gemeente uitgevoerd. We zijn nu gevraagd om met een voorstel te komen. Het is niet realistisch om de jaagpaden volledig in oude stijl terug te brengen. Het voorstel vanuit PB aan de Gemeente wordt aan de hand van een tekening toegelicht. Het betreft o.a.: het wandelpad zo breed mogelijk maken dat het ook gemaaid kan worden. M.b.t. de molen is het belangrijk zoveel mogelijk wind te vangen en zal er 25 meter vanuit 2 kanten vrij gehouden worden. De vissteigers moeten worden onderhouden, zo ook de dam van 2 kanten 25 m. breed. Robert Riksten merkt op dat er jaren geleden groot onderhoud is gepleegd en daarna niet meer. Er zijn afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan, die niet in het bestek zijn opgenomen. De komende tijd zal er echter wel iets moeten gebeuren. Binnenkort wordt de brug geschilderd en het beton krijgt een onderhoudsbeurt. N.a.v. offertes van de Gemeente heeft PB zelf een aantal offertes aangevraagd, die goedkoper uitvallen. Afgesproken is dat de Gemeente 2/3 deel betaalt en PB 1/3 deel (vanuit EOP budget).

d. Eikenweg
We hebben jarenlang gespaard voor de verharding van de Eikenweg en tot onze verbazing heeft de Gemeente gekozen voor een andere oplossing en inmiddels ook als zodanig uitgevoerd, nl. 2 grindbanen. De Gemeente bleek al jaren op de hoogte te zijn van deze oplossing.

e. Strooiroute Rietlandenstraat

De Gemeente heeft geadviseerd hierover in contact te treden met de Rietlanden. Tot nu toe is het opnemen van de Rietlandenstraat in de strooiroute niet gelukt. We hopen dat dit deze winter gebeurt

f. Platformoverleg

In het laatste overleg is er voorlichting geweest over het afvalbakkenbeleid. Het aantal wordt behoorlijk beperkt. Waar bankjes staan komen geen afvalbakken meer. Deze moeten nl. worden geleegd en de Gemeente heeft daar geen middelen voor. De picknickbankjes worden vervangen zonder afvalbakken.
Naar aanleiding hiervan wordt door een dorpsgenoot opgemerkt dat er sinds enige jaren bij de vissteiger aan de Zwaaikom gemaaid wordt door de aanwonende burgers en ook de afvalbak bij het picknickbankje wordt door hen geleegd. Het maaibestek extensief maaien is 2 x per jaar. Aan de andere kant van het kanaal komt men vaker. Daar is waarschijnlijk sprake van een ander bestek, aldus Robert Riksten. Vanuit de vergadering komt de vraag of Buurtsupport hierin misschien iets kan betekenen. Zij blijken wel meer te willen doen, maar hebben te kampen met personeelstekort. Zij doen nu zwerfafval en bladafval.

g. Lief en leed

Dit wordt met verve uitgevoerd door Anneriet Duivenvoorden en Mieke Bos. Het is belangrijk hen te blijven informeren omtrent ziektes, nieuwe inwoners etc.

14.  Rondvraag

  • Han de Wildt: op de hoek Abel Tasmanstraat/Zuidbargerstraat staat een bord met vermelding van Zuidbargerstraat met de pijl naar één richting (het dorp in) terwijl dit ook doorloopt naar de andere kant van de straat. Dit aandachtspunt wordt meegenomen naar het overleg met de Gemeente.
  • Bert komt terug op het punt van toewijzing behaalde resultaat dorpshuis.
    Dit punt is niet aan de orde geweest bij punt 6. De ALV wijst dit toe aan Reserve Onderhoud.
  1. Overdragen voorzittershamer, afscheid Jan, sluiting.

Jan draagt de voorzittershamer over aan Tiddo Mendelts. Hij wenst hem heel veel sterkte en succes bij zijn nieuwe functie als voorzitter. De hamer blijkt nog uit de tijd te komen van de gymnastiekvereniging vroeger.

Het bestuur neemt het woord en vraagt aandacht voor het afscheid van Jan. Hij krijgt een afscheidsspeech voorgedragen door Inus, die het langst met Jan heeft samengewerkt.
In deze speech kijken we met elkaar terug op de lange periode (sinds december 2003!) waarin Jan zijn steentje heeft bijgedragen als voorzitter Plaatselijk Belang.
Jan: van harte bedankt voor je grote inzet en bijdrage in de saamhorigheid in het dorp gedurende de afgelopen jaren. Hij wordt benoemd als erelid en krijgt een mooie oorkonde overhandigd, gepaard gaande met een slijterijbon en een aantal droge worsten (i.p.v. bloemen).

Het bestuur heeft een nieuwjaarsreceptie georganiseerd voor de naast betrokkene Erkende Overleg Partners, waar men tevens de gelegenheid krijgt persoonlijk afscheid te nemen van Jan.

Tot slot wordt iedereen uitgenodigd om nog een drankje aan de bar te drinken en is de sluiting van deze vergadering een feit.

Voorzitter                                                     Secretaris