Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 23-11-2017

 

Zuidbarge, november 2017

 

Algemene Leden Vergadering Plaatselijk Belang Zuidbarge

 

Op donderdag 23 november 2017 vindt om 20.00 uur de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Zuidbarge plaats in Dorpshuis ’t Hoefijzer in zaal 1. Alle leden en geïnteresseerden zijn van harte welkom. Vanaf 19.45 uur is de zaal open.

 

Agenda:

 1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken.
 2. Notulen ledenvergadering van 24 november 2016 (kopie ter inzage in het dorpshuis en verder op onze website zuidbarge.nl).
 3. Jaarverslag penningmeester.
 4. Jaarverslag secretaris.
 5. Jaarverslag Beheercommissie.
 6. Financieel verslag Beheercommissie plus vaststelling begroting 2017-2018.
 7. Geconsolideerde balans (BC+PB).
 8. Verslag Kascommissie (dhr. Gerald Mulder en dhr. Henk van Bruggen).
 9. Benoeming Kascommissielid; dhr. G. Mulder is aftredend.
 10. Pauze
 11. Statutenwijziging. Toelichting ter vergadering.
 12. Bestuursverkiezing – aftredend en herkiesbaar is Jan Omvlee. Marjo Caenen zal haar functie als secretaris neerleggen en treedt uit het bestuur. Het bestuur stelt voor Ankie Hulst te benoemen als secretaris. Volgens art. 11 van de Statuten kunnen andere kandidaten zich aanmelden bij het bestuur voor aanvang van deze ALV met kandidaatstelling voorzien van handtekening van ten minste 10 leden.
 13. Trekking en bekendmaking winnaar prijsvraag in 2017 Dorpskrant. Prijsuitreiking.
 14. Actualiteiten waaronder Grijs en Groen. Verkeer.
 15. Rondvraag.
 16. Sluiting

 

Namens het Bestuur,

Marjo Caenen, Secretaris